Wojskowe Centrum Rekrutacji w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Legia Akademicka

Informacje o programie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka"

 

 

RUSZA V. EDYCJA PROGRAMU OCHOTNICZEGO PRZESZKOLENIA WOJSKOWEGO STUDENTÓW „LEGIA AKADEMICKA

W związku z utrzymującym się bardzo dużym zainteresowaniem studentów edukacją wojskową oraz praktycznym przeszkoleniem wojskowym, od początku nowego roku akademickiego 2021/2022 rusza kolejna, V. już edycja programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów w ramach „Legii Akademickiej”, w której po raz drugi funkcjonował będzie również oficerski moduł kształcenia.


Zgłoszenia do udziału w V edycji Programu Legia Akademicka uczelnie wyższe mogą  składać do 20 listopada 2021 r. do Ministerstwa Edukacji i Nauki  Przesyłają je rektorzy lub osoby przez nich upoważnione. O realizację zadania mogą ubiegać się uczelnie nadzorowane przez Ministra Edukacji i Nauki, w tym uczelnie publiczne oraz uczelnie niepubliczne, które w roku akademickim 2021/2022 kształcą co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych. 

 


Harmonogram realizacji projektu w roku akademickim 2021/2022

Projekt będzie realizowany według następującego harmonogramu:  

 • do 20 listopada 2021 r. – przesyłanie przez uczelnie zgłoszeń do udziału w projekcie,

 • do 20 grudnia 2021 r. – wyłonienie uczelni, które wezmą udział w projekcie,

 • od 1 stycznia 2022 r. do 30 maja 2022 r. – realizowanie części teoretycznej szkolenia i przesyłanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego powołań na ćwiczenia wojskowe w ramach programu,


Realizacja V edycji projektu – dodatkowe informacje 

Pytania dotyczące realizacji projektu „Legia Akademicka” na podstawie zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki, w tym organizacji zajęć teoretycznych, można kierować na adres: legiaakademicka@nauka.gov.pl.

Z kolei dodatkowe informacje w zakresie realizacji merytorycznej oraz wsparcia w realizacji części teoretycznej i części praktycznej edukacji wojskowej można uzyskać, wysyłając wiadomość na adres: bdsz.sekretariat@mon.gov.pl.

 


CZY WARTO?

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy szeregowego, kaprala czy podporucznika.
 
Co zyskujesz?
 
>>>szkolenie teoretyczne na uczelni;
>>>szkolenie praktyczne w jednostce wojskowej;
>>>wakacyjną przygodę;
>>>wypłatę uposażenia za udział w szkoleniu.
 
JAK TO WYGLĄDA?
 
Program jest realizowany od 2017 roku, a obecnie koordynuje go Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Dotychczas zorganizowano cztery edycje programu.
I CZĘŚĆ
Na program składa się szkolenie teoretyczne realizowane w trakcie studiów. Realizacja programu zaczyna się na uczelni zgłaszającej chęć udziału w programie, gdzie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy ministrem obrony narodowej a ministrem edukacji i nauki, realizuje się teoretyczną część ochotniczego szkolenia studentów.
To zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu.
Jeśli macierzysta uczelnia nie uczestniczy w programie, na takie szkolenie można zapisać się w innej uczelni, która uczestniczy w programie.
Dotychczas w ciągu czterech wcześniejszych edycji programu przystąpiło do niego 16 tys. studentów.
II CZĘŚĆ
To szkolenie praktyczne, przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji. Odbycie i zaliczenie części teoretycznej umożliwia złożenie do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych.
 
MODUŁ PODSTAWOWY, PODOFICERSKI i OFICERSKI
Do 2020 roku realizowano dwa moduły szkoleniowe. Każdy z nich to 15 godzin szkolenia na uczelni i trzy tygodnie szkolenia ochotniczego w jednostkach wojskowych. Pierwszy z nich, moduł szkolenia podstawowego, kończy się egzaminem i jest przepustką do złożenia przysięgi wojskowej oraz uzyskaniem statusu szeregowego rezerwy. W latach 2017 -2021 przysięgę po takim trybie przygotowania złożyło 9 tys. szeregowych rezerwy.
Zakończenie szkolenia podstawowego dopuszcza do modułu szkolenia podoficerskiego zakończonego egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala, dając status podoficera rezerwy. Podczas czterech dotychczasowych edycji kapralami rezerwy po szkoleniu LA zostało 7,5 tys. osób.
Trzeba pamiętać, że oba moduły można ukończyć w jednym ciągu (to najczęstsza praktyka), ale można też do modułu podoficerskiego przystąpić w innym roku akademickim. Od III edycji programu żołnierze po module podoficerskim mogą też odbyć szkolenie specjalistyczne, np. z zakresu cyberbezpieczeństwa.
Od 2020/21 roku akademickiego MON uruchomił pilotażowo moduł oficerski. To rozwiązanie dla studentów, którzy ukończyli moduł podoficerski w poprzednich edycjach programu. Nabór do modułu oficerskiego prowadzi komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” - jednym z kryteriów naboru w roku ubiegłym było wykształcenie, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie w Siłach Zbrojnych. Kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbywają w wakacje. To łącznie 47 dni szkoleniowych, kończące się egzaminem. W roku pilotażowym oficerami w ten sposób zostanie 46 studentów.
 
Moduł oficerski będzie kontynuowany w V edycji – limit przyznanych miejsc na rok akademicki 2021/22 wynosi nie więcej niż 250.
 
Szczegółowe informacje można znaleźć w decyzji nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2021 r. w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”: http://bityl.pl/M8IUw
 
ZAINTERESOWANY?
 
szukaj koordynatora na swojej uczelni lub dzwoń na specjalnie przygotowaną przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” INFOLINIĘ 261 877 733.

Ponadto informacje dotyczące V edycji programu "Legia Akademicka można uzyskać również u koordynatora LA w WSzW w Bydgoszczy, tel. 261 415 026, 261 415 020 lub w wojskowych komendach uzupełnień.

Ponadto, wiele ciekawych i przydatnych informacji na temat programu „Legia Akademicka” można odnaleźć na:

 • oficjalnej stronie internetowej:

https://legiaakademicka.wp.mil.pl/

 • stronie Facebooka:

https://www.facebook.com/ZostanZolnierzem

 

Legia Akademicka

 

Do pobrania:

Wzór wniosku na ćwiczenia - Legia Akademicka

Wzór wniosku na szkolenie specjalistyczne -  obowiązujący od 25.04.2022 r.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Toruniu
Toruń

  
 • BIP
Dołącz do nas! go-up