Wojskowe Centrum Rekrutacji w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
DOBROWOLNA ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA

Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową reguluje Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2022 poz. 970).

Pobierz >> Treść rozporządzenia oraz wzór wniosku o powołanie do służby wojskowej

Żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (DZSW) od pierwszego dnia służby będzie zarabiał  4560 zł miesięcznie. Po 28 dniowym szkoleniu zakończonym przysięgą, rozpocznie szkolenie specjalistyczne trwające do 11 miesięcy. W tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany. Żołnierz DZSW będzie miał pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz do zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymogów dla danego stanowiska. Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie.

Pobierz >> Wniosek o powołanie Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej

INFORMACJE DODATKOWE

Żołnierz, który odbył dobrowolną zasadniczą służbę wojskową może być przeniesiony na swój wniosek do zawodowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej albo do aktywnej rezerwy. W przypadku braku takiego wniosku żołnierz będzie przeniesiony do rezerwy pasywnej.

Dowódca jednostki wojskowej będzie mógł powołać na stanowisko etatowe do zawodowej służby wojskowej żołnierza szczególnie zaangażowanego w pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Osoba, która ukończyła wyłącznie szkolenie podstawowe i została przeniesiona do aktywnej rezerwy albo pasywnej rezerwy, może w terminie 3 lat od dnia jej przeniesienia do tej rezerwy złożyć wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w celu jej kontynuowania przez odbycie szkolenia.

Równoznaczne z odbyciem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej jest ukończenie pierwszego roku studiów wojskowych przez osobę, która przed rozpoczęciem kształcenia, złożyła wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej oraz ukończenie kursu oficerskiego przez absolwenta uczelni wyższej innej niż uczelnia wojskowa, który ukończył kierunek studiów zapewniający nabycie kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych oraz złożył wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

UWAGA!
 • absolwenci certyfikowanych wojskowych klas mundurowych oraz oddziałów przygotowania wojskowego mają możliwość odbycia skróconej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
 • dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie;
 • osoba ubiegająca się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, składa wniosek (wzór w załącznikach) do dowolnie wybranego szefa wojskowego centrum rekrutacji;
 • do wniosku, o którym mowa powyżej, załącza się następujące dokumenty:
   • kopię dokumentu tożsamości,
   • kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
   • kopie innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w szczególności potwierdzających posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami;
 • ochotnik według własnego uznania może dołączyć kopie innych dokumentów mających wpływ na pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
 • w celu aktualizacji ewidencji wojskowej szef wojskowego centrum rekrutacji może wezwać w zakreślonym terminie osobę ubiegającą się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej do przedstawienia wymaganych dokumentów.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Toruniu
Toruń

  
 • BIP
Dołącz do nas! go-up