Wojskowe Centrum Rekrutacji w Toruniu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ćwiczenia Wojskowe

ĆWICZENIA WOJSKOWE


Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.

Do odbycia ćwiczeń wojskowych nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:

 • prowadzą własną kampanię wyborczą - w czasie jej trwania,
 • zostali wybrani do Sejmu, Senatu lub organów samorządu terytorialnego -
 • w czasie trwania kadencji,
 • odbyli służbę zastępczą.
Niezależnie od ćwiczeń wojskowych, żołnierzy rezerwy można powołać do okresowej służby wojskowej w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa lub potrzebami Sił Zbrojnych, albo potrzebami zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

Wojskowy komendant uzupełnień na wniosek żołnierza rezerwy udziela mu informacji o przewidywanym powołaniu go w danym roku kalendarzowym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Przepisu tego nie stosuje się do żołnierzy rezerwy powoływanych na ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych, w tym odbywanych w składzie jednostki wojskowej poza granicami państwa, przez złożenie wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień. Złożenie wniosku, nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Żołnierze rezerwy odbywają ćwiczenia wojskowe w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych. Żołnierze rezerwy mogą odbywać ćwiczenia wojskowe również w innych jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, wykonujących zadania w zakresie spraw mobilizacyjnych oraz szkolenia żołnierzy rezerwy, jeżeli jednostkami tymi kierują lub w celu wykonywania tych zadań w jednostkach tych pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi.

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:
 • dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową - dwunastu miesięcy,
 • dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej - piętnastu miesięcy,
 • dla podoficerów - osiemnastu miesięcy,
 • dla oficerów - dwudziestu jeden miesięcy.

Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku. Żołnierz rezerwy może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe ćwiczenia raz w roku. Niezależnie od tych ćwiczeń żołnierz rezerwy może odbywać nie więcej niż jeden raz w roku ćwiczenia wojskowe prowadzone w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych. W przypadkach, gdy wymaga tego konieczność zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa, Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może przedłużyć czas trwania ćwiczeń wojskowych o okres nieprzekraczający łącznie sześciu miesięcy w ciągu roku. Przepisu podanego powyżej nie stosuje się do ćwiczeń wojskowych związanych z udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjami poszukiwawczymi oraz ratowania życia ludzkiego, a także ćwiczeń, na które powołanie nastąpiło w wyniku ochotniczego zgłoszenia się żołnierza rezerwy.

Powołaniu do odbycia ćwiczeń wojskowych podlegają żołnierze rezerwy uznani za zdolnych do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju.

Do odbycia ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy powołuje się w trybie:
 • natychmiastowego stawiennictwa,
 • zwykłym,
 • ochotniczym, na jego wniosek.
Powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych dokonuje wojskowy komendant uzupełnień za pomocą karty powołania.
Karta powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych powinna być doręczona żołnierzowi rezerwy nie później niż na 14 dni przed dniem stawienia się do czynnej służby wojskowej określonym w tej karcie.
Terminu 14- dniowego nie stosuje się, jeżeli:
 • ćwiczenie wojskowe jest przeprowadzane w trybie natychmiastowego stawiennictwa,
 • żołnierz rezerwy nie stawił się bez uzasadnionej przyczyny na wezwanie wojskowego komendanta uzupełnień w celu powołania do odbycia ćwiczenia wojskowego,
 • powołanie następuje w trybie ochotniczym, na wniosek żołnierza rezerwy.

Żołnierz rezerwy może wnieść odwołanie od decyzji o powołaniu do odbycia ćwiczeń wojskowych w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia karty powołania do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Odwołanie może również wnieść za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.
Żołnierz rezerwy powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa udaje się do wskazanego miejsca    w ciągu   4 godzin od chwili doręczenia karty powołania, jeżeli w tej karcie termin stawiennictwa został określony jako "NATYCHMIAST", natomiast w pozostałych przypadkach - w terminie określonym w karcie powołania.
W przypadku gdy żołnierz rezerwy, któremu doręczono kartę powołania, nie może stawić się do odbycia ćwiczeń wojskowych w terminie określonym w tej karcie z powodu obłożnej choroby albo z innych przyczyn, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie wojskowego komendanta uzupełnień osobiście lub przez inne osoby.
Po ustaniu przyczyny niestawienia się żołnierz rezerwy zgłasza się niezwłocznie do wojskowego komendanta uzupełnień, przedstawiając w tej sprawie odpowiednie dokumenty.


Powołaniu do odbycia ćwiczeń wojskowych nie podlegają, żołnierze rezerwy, jeżeli:
 • są tymczasowo aresztowani lub odbywają karę aresztu, karę pozbawienia wolności, w tym również zastępczą karę pozbawienia wolności, albo orzeczono wobec nich pozbawienie praw publicznych,
 • są reklamowani od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • są przeznaczeni do służby w jednostkach zmilitaryzowanych lub do służbyw obronie cywilnej,
 • pobierają naukę w systemie dziennym w szkole ponadpodstawowej, wyższej zawodowej lub wyższej,
 • pełnią służbę w charakterze funkcjonariusza lub kandydata na funkcjonariusza w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biurze Ochrony Rządu, Straży Ochrony Kolei lub Służbie Więziennej,
 • są kobietami sprawującymi opiekę nad osobą, która ukończyła 75 lat życia, jeżeli osoba ta wspólnie z nimi zamieszkuje i opieki tej nie można powierzyć innym osobom,
 • są mężczyznami samotnie sprawującymi bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny wspólnie z nimi zamieszkałym, który nie ukończył 16 lat życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo ukończył 75 lat życia lub jest obłożnie chory, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki,
 • stale zamieszkują za granicą.

Powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych, przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, może nastąpić w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych oraz udziału jednostek wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.


W czasie odbywania ćwiczeń wojskowych żołnierze rezerwy uczestniczą w szkoleniu teoretycznym i praktycznym:
 • na stanowiskach służbowych wynikających z nadanych przydziałów mobilizacyjnych albo na które przewiduje się ich nadanie w przyszłości,
 • na kursach przeszkolenia.
Szkolenie praktyczne żołnierzy rezerwy w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych może polegać również na:
 • udziale w sprawdzaniu gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych,
 • sprawowaniu funkcji dowódczych lub instruktorskich na stanowiskach służbowych,
 • udziale, w ramach jednostek wojskowych, w zwalczaniu klęsk żywiołowychi likwidacji ich skutków, w akcjach poszukiwawczych oraz ratowania życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu,
 • wykonywaniu zadań w jednostkach wojskowych uczestniczących
 • w przedsięwzięciach poza granicami kraju.
Ćwiczenia wojskowe odbywa się jako:
 • jednodniowe - trwające do 24 godzin,
 • krótkotrwałe - trwające od 2 do 30 dni kalendarzowych,
 • długotrwałe -  trwające od 31 do 90 dni kalendarzowych.
Żołnierze rezerwy niewyszkoleni odbywają ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe lub długotrwałe. Żołnierze rezerwy wyszkoleni oraz żołnierze rezerwy - kobiety odbywają ćwiczenia jednodniowe lub krótkotrwałe. Żołnierze rezerwy, którym wydano karty mobilizacyjne, mogą odbywać każde ćwiczenia wojskowe.
Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierzy w rezerwie, - nie może przekraczać 12 miesięcy. którzy:
 • zostali zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przed upływem czasu trwania tej służby, jednak nie wcześniej niż po upływie 8 miesięcy jej odbywania,
 • odbyli przeszkolenie wojskowe lub zajęcia wojskowe albo zostali z nich zwolnieni i uzyskali kwalifikacje niezbędne do objęcia stanowisk służbowych oficerów lub podoficerów, jeżeli nie zostali mianowani na stopień wojskowy oficera lub podoficera,
 • pełnili zawodową służbę wojskową lub służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego (służbę kandydacką) w stopniach wojskowych szeregowych lub podoficerów, jeżeli zostali zwolnieni po odbyciu nie mniej niż 8 miesięcy tej służby.

Żołnierzy rezerwy zwalnia się z ćwiczeń wojskowych po upływie czasu ich trwania określonego w karcie powołania. Żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa zwalnia się po upływie czasu niezbędnego do sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostki wojskowej, albo po ustaniu przyczyny ich powołania.

Żołnierza rezerwy zwalnia się z ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem w razie:
 • uznania go ze względu na stan zdrowia:
 • za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej,
 • za niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
 • za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
 • wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w art. 58 ust. 3 i art. 100 ust. 3 i 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019 poz. 1541)
 • śmierci lub obłożnej choroby najbliższego członka rodziny żołnierza, jeżeli udzielenie urlopu okolicznościowego w tym przypadku jest niewystarczające lub niecelowe,
 • zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.
Żołnierza rezerwy, który podczas odbywania ćwiczeń wojskowych przebywa na leczeniu w zakładzie opieki zdrowotnej, zwalnia się z tych ćwiczeń w ostatnim dniu, w którym upływa czas ich trwania. Żołnierza rezerwy zwalnia z ćwiczeń wojskowych, zarówno przed, jak i po ich odbyciu, dowódca jednostki wojskowej.

INFORMACJA

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 lutego 2016 r.  w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz.U.2016 poz. 310 z poźn. zm.) żołnierz rezerwy powołany ponownie na ćwiczenie lub przeszkolenie wojskowe stawiając się do jednostki wojskowej zabiera ze sobą przedmioty umundurowania i wyekwipowania (PUiW) otrzymane wcześniej,
a którym nie minął jeszcze okres używalności liczony w latach. Początek okresu używalności PUiW liczony jest od początku roku, w którym żołnierz rezerwy został ostatnio powołany na ćwiczenie lub przeszkolenie wojskowe. Asortyment PUiW zabierany przez żołnierza rezerwy powoływanego na kolejne ćwiczenia lub przeszkolenie przedstawiają poniższe tabele.


Tabela 1. Żołnierz rezerwy wojsk lądowych, sił powietrznych, wojsk specjalnych i obrony terytorialnej.

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

JM

Żołnierz rezerwy powoływany
w miesiącach

maj - wrzesień

Żołnierz rezerwy powoływany
w miesiącach

październik - kwiecień

Ilość

Okres używalności
w latach

Ilość

Okres używalności
w latach

1

2

3

4

5

6

7

 1.  

Trzewiki

para

1

1

-

-

 1.  

Bielizna letnia

kpl.

2

2

-

-

 1.  

Bielizna zimowa

kpl.

-

-

2

2

 1.  

Czapka zimowa

Szt.

-

-

1

6

 1.  

Rękawice zimowe pięciopalcowe

para

-

-

1

2

 1.  

Trzewiki zimowe

para

-

-

1

1

 

 Szczegółowe informacje dotyczące ćwiczeń żołnierzy rezerwy i okresowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Toruniu w pokoju nr 113 lub pod nr telefonów: 261 432 135,  261 432 136.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Toruniu
Toruń

  
 • BIP
Dołącz do nas! go-up